Общи условия

Общи условия за ползване

ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия са приети от „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД (по-нататък наричана Доставчик или Продавач) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

–              условията за ползване на уебсайта http://www.express.bg от Ползвателите на предлаганите от него услуги;

–              условията, реда и начина за сключване на договори за предлаганите услуги между Доставчика и Ползвателите на Сайта;

–              правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори, сроковете на доставка, плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за предлаганите услуги между Доставчика и съответния Ползвател.

Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва, чрез маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка.

Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достъпни за всеки посетител.

Маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” създава необорима презумпция, че Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

„Заложна къща Експрес БГ“ ООД е дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204248415, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 155

тел: 088 32 77774, e-mail: office@express.bg

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на дружеството: Министерство на финансите

адрес: София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ 102

телефонна централа: 02/98591

факс: 02/9806863

e-mail: feedback@minfin.bg

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Дружеството „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ“ ООД е регистрирано в Комисията за Защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни и притежава удостоверение № 423764.

„Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством кореспонденция или чрез контактните форми и електронни пощи, достъпни от уебсайта.

Всяка предоставена от потребителя или лицето, ползващо сайта със свободен достъп лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното предоставяне от страна на потребителя е напълно доброволно.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ, ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗАЛОГ

Заложната къща сключва със заемателя договор, с който му предоставя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси.

Парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи могат да получават само пълнолетни лица, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение.

Заложната къща уговаря със заемателя месечен размер на лихвите и таксите.

Заложената движима вещ се предава на заложната къща.

Договорът между заложната къща и заемателя се сключва във формата на заложен билет.

В случай на изгубване, унищожаване или кражба на заложен билет притежателят му е длъжен незабавно да уведоми заложната къща.

При сключването на договора, залогодателят попълва декларация по образец.

Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период от 7 работни дни след настъпването на този срок, след което заложната къща може да продаде сама заложената вещ.

За неуредените положения относно договора между заложната къща и заемателя се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.

 

УСЛОВИЯ ЗА ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Условията за поръчка, доставка и плащане в www.express.bg съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

Поръчката е акт на действие, който потребителят прави свободно, по собствен избор и обвързва със силата на договор потребителя и „Заложна къща Експрес БГ“ ООД. Всички обявени на сайта цени са в български лева и всички плащания се извършват в български лева. „Заложна къща Експрес БГ“ ООД си запазва правото да променя цените по всяко време, без предупреждение. Цените на стоките и услугите са крайни, с вкл. данъци и такси.

Куриерските услуги не са включени в крайната цена и са за сметка на потребителя.

Начин на плащане: наложен платеж

Срокът за доставка на потвърдена поръчка е 7 работни дни.

Продавачът не носи отговорност за забавяне при изпълнение на доставката, настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Продуктът може да бъде върнат само ако е с етикета на www.express.bg, ненарушена цялост на опаковката и оригиналната касова бележка е приложена към покупката.

Разходите по връщането на артикула са за сметка на потребителя.

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

–              При доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

–              При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

–              При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им;

–              Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

За да пазарувате, залагате и/или продавате в www.express.bg, е препоръчително да се регистрирате като потребител. Регистрирането е напълно безплатно и става, като попълните формата за регистрация. От Вас се изисква да посочите e-mail и парола (които ще въвеждате всеки път, когато влизате в сайта), лични данни и адреси за доставка. Като регистриран клиент вие имате възможност да се ползвате от всички услуги на магазина.

 

ОНЛАЙН ЗАЛОГ

Услугата „Онлайн залог“ е най-новият продукт на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД, който Ви позволява да получите бързи пари в следващите 24 часа, без да напускате своя дом. Не би могло да бъде по-лесно да превърнете своите вещи в пари.

Получете пари срещу залог на бижута от благородни метали (злато, платина), инвестиционно злато или техника само с няколко стъпки:

1. Попълвате формата „Онлайн Залог“, като посочвате данни по лична карта, давате подробно описание на вещта и прилагате актуални снимки. Натискате бутона „Заложи Онлайн“.

2. След като експертът ни прегледа вашата заявка, ще се свърже с Вас и ще направи предложение, което Вие свободно може да приемете или отхвърлите.

3. Ако приемете предложението, в удобно за вас време трябва да позвъните на куриер да вземе вещта и да я изпратите на посочения от нас адрес, публикуван на страницата на www.express.bg

4. След като получим вещта, експертът ни ще я инспектира и ако оценката му съвпада с Вашето описание от сайта и по телефона относно състоянието й, той ще потвърди предложението на заложната къща.

5. Ако приемете предложението, Вие ще получите парите, нужните документи (декларация, заложен билет), които подписани от ваша страна трябва да ни върнете отново по куриер.

„Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД гарантира, че Вашите заложени вещи са на сигурно и защитено място, под постоянно видео наблюдение и охрана.

Разходите по доставянето на Вашите ценности от Вашият дом до нас и обратно са за Ваша сметка. „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД не носи отговорност за невярно попълнени лични данни, не носи отговорност, ако не сте застраховали веща и се случи нещо с нея при транспортирането й.

 

ПРОДАЙ ЗЛАТО ОНЛАЙН

„Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ“ ООД изкупува повредено злато, бижутерско злато, монети и инвестиционно злато.

Инвестиционното злато е освободено от ДДС, мито, акциз и други данъчни тежести.

В случай, че искате да продадете злато при нас, трябва да попълните формата или да се обадите на телефона в сайта. След уточняване на грамажа, каратите и цената, с куриер изпращате златото до адрес на Заложната Къща с наложен платеж. Наш консултант установява истинността на златото и ако съвпада с уговореното, изплащаме уговорената сума. Разходите на куриера са за сметка на продавача.

За да изкупим Вашето злато, трябва да сте над 18 години, да сте собственик на вещите и да имате пълни права за продажбата им!
то решите да преминете към покупка на стоките. .

АВТОРСКО ПРАВО

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право, като изключителната възможност за използването им принадлежи на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги и лога и т.н. и само при условие, че се цитира източника на информацията, а именно интернет-страницата на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД – express.bg. На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на страницата и да го използват, за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране/популяризиране на информация за услугите на „Заложна Къща ЕКСПРЕС БГ” ООД.

В случаи на неспазване или груби нарушения на Общите правила на „Заложна Къща ЕКСПРЕС“ ООД, акаунтът на потребителя се блокира.